znak Polski Walcz¹cej

Warszawa, 01.08.2017. Dzieci bior¹ce udzia³ w programie „Lato w mieœcie” z³o¿y³y ho³d najm³odszym uczestnikom Powstania Warszawskiego, 1 bm. na Placu Zamkowym w Warszawie. Dzieci odœpiewa³y kilka powstañczych piosenek, m.in. „Pa³acyk Michla”, „Warszawskie dzieci” i „Marsz Mokotowa” oraz utworzy³y znak Polski Walcz¹cej. W stolicy trwaj¹ obchody 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. (nlat) PAP/Marcin Kmieciñski